• Festival vatre - Oprtalj
  23.06.2018.
  Alpe Adria Oberkrainer Fest - Oprtalj
  15.07.2018.
  Međunarodni susret harmonikaša-Zrenj
  26.08.2018.
  Kestenijada - Oprtalj
  14.10.2018.
   Tuber(food)fest - Livade
  20.-21.10.2018.
Utorak, 11 Rujan 2018 11:57

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17) (dalje: Zakon), Nositelj izrade – Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj i odgovorni voditelj u ime stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i donošenja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj (dalje: Plan), izradili su:

 

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI
 1. Uvod

Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj te izmjena i dopuna Odluke objavljene su u Službenim novinama Općine Oprtalj br. 4/17 i 11/17.

Načelnik Općine Oprtalj donio je 24.07.2018. god. Izvješće o javnoj raspravi (KLASA: 350-02/18-01/03, URBROJ: 2105-02/18-01-12) kojim je, s obzirom na prihvaćene primjedbe, a sukladno članku 104. Zakona Plan upućen na ponovnu javnu raspravu.

Načelnik Općine Oprtalj donio je 31.07.2018. god. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana za ponovnu javnu raspravu te objavio ponovnu javnu raspravu o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj (KLASA: 350-02/18-01/07, URBROJ: 2105-02/18-01-1).

 

 1. Javna rasprava s javnim izlaganjem

Nositelj izrade objavio je poziv za ponovnu javnu raspravu u „Glasu Istre“ dana 31.07.2018., na web stranicama Općine Oprtalj (www.oprtalj.hr) i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr).

U objavi je sukladno članku 96. st.4. Zakona navedeno:

 • mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida: javni uvid organiziran je u prostorijama Općine Oprtalj, Matka Laginje 21, Oprtalj, radnim danom u vremenu od 08.00 do 14.00 sati u razdoblju javne rasprave od 09. kolovoza 2018. godine do 23. kolovoza 2018.
 • mjesto i datum javnog izlaganja: kolovoza 2018. godine s početkom u 16.00 sati u vijećnici Općine Oprtalj, Matka Laginje 21, Oprtalj.
 • rok za davanje pisanih očitovanja: cijelo vrijeme tijekom ponovne javne rasprave, zaključno do 23. kolovoza 2018. godine.

Tijekom ponovne javne rasprave prijedlog Plana izložen na javnom uvidu sadržavao je sukladno čl. 95. Zakona o prostornom uređenju, tekstualni i grafički dio te obrazloženje plana i sažetak za javnost.

U tijeku ponovne javne rasprave održano je Javno izlaganje. Izlaganje je vodio nositelj izrade Plana, a obrazloženje prijedloga Plana, iznijela je Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

O javnom izlaganju vođen je zapisnik, a sudionici su mogli davali usmene primjedbe i sugestije za izradu Nacrta konačnog prijedloga plana.

Zapisnik s popisom prisutnih na javnom izlaganju sastavni je dio Izvješća.

 1. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi

U roku do zaključivanja ponovne javne rasprave pristiglo je 5 očitovanja, od čega 4 očitovanja nisu imala primjedbi, a 1 je prihvaćeno.

Nakon roka za zaprimanje primjedbi, tijekom izrade izvješća sa ponovne javne rasprave pristiglo je 1 očitovanje koje je prihvaćeno s obzirom da se radi o ispravku.

U roku do zaključivanja ponovne javne rasprave pristiglo je i 7 primjedbi građana/pravnih osoba. Od ukupnog broja primjedbi, 1 primjedba je prihvaćene, a 6 nije prihvaćeno od čega se jedna primjedba odnosi na prvu javnu raspravu te je dano obrazloženje neprihvaćanja, a 5 ih nije prihvaćeno jer se sukladno čl. 104. st. 3. Zakona nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Odgovori i obrazloženja, sastavni su dio ovog Izvješća.

     
Zaštita osobnih podataka  |   Izjava o korištenju Kolačića
© Općina Oprtalj sva prava pridržana / Izrada: Studio web art