Petak, 27 Srpanj 2018 11:54

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17) (dalje: Zakon), Nositelj izrade – Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj i odgovorni voditelj u ime stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i donošenja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj (dalje: Plan), izradili su:

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
  1. Uvod

Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj te izmjena i dopuna Odluke objavljene su u Službenim novinama Općine Oprtalj br. 4/17 i 11/17.

Načelnik Općine Oprtalj donio je 18.06.2018. god. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu te objavio javnu raspravu o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj (KLASA: 350-02/18-01/03, URBROJ: 2105-02/18-01-1).

 

  1. Javna rasprava s javnim izlaganjem

Nositelj izrade objavio je poziv za javnu raspravu u „Glasu Istre“ dana 19.06.2018., na web stranicama Općine Oprtalj (www.oprtalj.hr) i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr).

U objavi je sukladno članku 96. st.4. Zakona navedeno:

  • mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida: javni uvid organiziran je u prostorijama Općine Oprtalj, Matka Laginje 21, Oprtalj, radnim danom u vremenu od 08.00 do 14.00 sati u razdoblju javne rasprave od 28. lipnja 2018. godine do 12. srpnja 2018.
  • mjesto i datum javnog izlaganja: srpnja 2018. godine s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Oprtalj, Matka Laginje 21, Oprtalj.
  • rok za davanje pisanih očitovanja: cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 12. srpnja 2018. godine.

Tijekom javne rasprave prijedlog Plana izložen na javnom uvidu sadržavao je sukladno čl. 95. Zakona o prostornom uređenju, tekstualni i grafički dio te obrazloženje plana i sažetak za javnost.

U tijeku javne rasprave održano je Javno izlaganje. Izlaganje je vodio nositelj izrade plana, a obrazloženje prijedloga Plana, iznijela je su Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

O javnom izlaganju vođen je zapisnik, a sudionici su mogli davali usmene primjedbe i sugestije za izradu Nacrta konačnog prijedloga plana.

Zapisnik s popisom prisutnih na javnom izlaganju sastavni je dio Izvješća.

 

  1. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi

U roku do zaključivanja javne rasprave pristiglo je 7 očitovanja, od čega 5 očitovanja nisu imala primjedbi, 1 je prihvaćeno, a jedno je djelomično prihvaćeno.

Nakon roka za zaprimanje primjedbi pristigla su 2 očitovanja.

U roku do zaključivanja javne rasprave pristiglo je i 9 primjedbi građana/pravnih osoba te Općine Oprtalj (upisano u zapisnik na javnoj raspravi). Od ukupnog broja primjedbi, 3 primjedbe su prihvaćene, jedna je djelomično prihvaćena, 5 ih nije prihvaćeno.

Odgovori i obrazloženja, sastavni su dio ovog Izvješća.

 

     
Zaštita osobnih podataka  |   Izjava o korištenju Kolačića
© Općina Oprtalj sva prava pridržana / Izrada: Studio web art