Općina • Comune di
OPRTALJ - PORTOLE
Službene stranice • Sito ufficiale

Uredovno vrijeme za stranke: UTO: 11.30 – 15.30 ČET: 8.00 – 12.00

Komunalne usluge

Komunalna naknada

Što je komunalna naknada?

Komunalna naknada je prihod prihod proračuna Općine Oprtalj, a plaća se za održavanje komunalne infrastrukture.  Koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Oprtalj koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Oprtalj ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Tko plaća komunalnu naknadu?

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

 1. stambenog prostora,
 2. poslovnog prostora,
 3. garažnog prostora,
 4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
 5. neizgrađenog građevnog zemljišta.

Svi obveznici plaćanja komunalne naknade dužni su u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene podataka isto prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu, koji je ovlašten te podatke prikupljati i provjeravati.

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Komunalni doprinos

Što je to komunalni doprinos?

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Općine Oprtalj i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Oprtalj koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Visina komunalnog doprinosa ovisi o zoni u kojoj se nalazi objekt, te o volumenu građevine koja se gradi ili je izgrađena.

Tko je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa?

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa. Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m³) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Odluka o komunalnom doprinosu

Komunalni red

Pravilnikom se  određuju oblik, sadržaj i način izdavanja iskaznice i oznake komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oprtalj – Portole i njegova službena odjeća na kojoj se ističe oznaka komunalnog redara.

Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara

Općina Oprtalj-Portole  zajedno s  Gradom Buje – Buie i Općinom Grožnjan-Grisignana ustrojava zajedničko obavljanje poslova komunalnog redara.

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara

Odlukom o komunalnom redu se određuje uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe na području Općine Oprtalj.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Odluka o komunalnom redu

Zbrinjavanje otpada

Sukladno članku 19., članku 27. i članku 28. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, korisnik javne usluge može predati krupni (glomazni) otpad na sljedeće načine:

1. Besplatno jednom godišnje na kućnom pragu do količine do 2 m3

 • ova usluga se može koristiti u razdoblju od 15.9. do 15.05.
 • unutar tog termina korisnik mora najaviti željeni odvoz putem obrasca zahtjeva koji se nalazi u privitku ove obavijesti
 • popunjeni obrazac korisnik može osobno donijeti u 6. Maj d.o.o. Umag, Tribje 2, poslati ga poštom ili mailom na info@6maj.hr
 • 6. Maj d.o.o. će nakon zaprimljenog zahtjeva kontaktirati korisnika i dogovoriti se oko termina odvoza u što kraćem roku, ne dužem od 20 dana
 • izvan navedenog termina korisnik može svoj glomazni otpad do 2 m3 dovesti i besplatno odložiti u najbliže reciklažno dvorište.

2. Uz naknadu ako korisnik predaje količine veće od 2 m3 neovisno o mjestu predaje (kućni prag ili reciklažno dvorište). Naknada iznosi 150 kn/m3 (+PDV 25%).

Predaja otpada vrši se uz predočenje osobne iskaznice ili posljednjeg ispostavljenog računa za uslugu prikupljanja otpada od 6. Maj-a d.o.o.

Reciklažno dvorište Buje

Radno vrijeme:
01.04. – 31.10.
PON.: 10:00 – 15:00
UTO. – SUB.: 10:00 – 17:00

01.11. – 31.03.
PON.: 9:00 – 14:00
UTO. – SUB.: 9:00 – 16:00

Nedjeljom i praznikom zatvoreno.

Kontakt osoba za realizaciju prikupljanja i odvoza krupnog otpada od građana je:

Sanjin Lukić, voditelj gospodarenja otpadom i zaštite okoliša

6. Maj d.o.o.

Tribje 2, Umag

Mob: 091 1255 008

Obavijest o zbrinjavanju krupnog otpada

Popis predmeta koji se smatraju krupni otpad

Zahtjev za odvoz krupnog otpada

Odredbom članka 28. stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna, između ostalog, na svom području osigurati obavljanje  javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane sa javnom uslugom na način propisan navedenim Zakonom te uredbom iz članka 29. stavka 10. istoga Zakona,  a člankom 30. stavkom 7. istoga Zakona propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada koja podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, broj 50/17) Općinsko vijeće Općine Oprtalj donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Oprtalj (Službene novine Općine Oprtalj br.02/18).

Dana 14. rujna 2019. godine stupila je na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, broj 84/2019). Odredbom članka 11. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom je propisana obaveza jedincima lokalne samouprave o usklađenju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu iste.

Usklađenje Odluka sa Izmjenama i dopunama uredbe odnosi se na način obračuna cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, na način da Odluka jedinice lokalne samouprave mora sadržavati i iznos obvezne minimalne javne usluge za kategoriju korisnika te način izračuna i određivanja te cijene. Odlukom se moraju propisati kategorije korisnika javne usluge: 1. kategorija kućanstvo, u što spadaju korisnici koji koriste nekretninu za stanovanje (stalno ili povremeno) i 2. kategorija koja obuhvaća korisnike koji obavljaju djelatnost i koja je dodatno podijeljena u sedam potkategorija prema djelatnostima s posebnom razradom potkategorija za ugostiteljske djelatnosti. Slijedom kategorizacije korisnika u Odluci JLS za svaku potkategoriju korisnika treba biti određena cijena obvezne minimalne javne usluge koja se plaća u svim obračunskim razdobljima neovisno o korištenju javne usluge. Nadalje se propisuje da je cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena na području pružanja usluge za kategoriju kućanstvo te za korisnike razvrstane u istu potkategoriju iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo.

Također se uređuju odredbe o ugovornoj kazni na način da se uvodi ograničenje najvišeg iznosa ugovorne kazne najviše do iznosa godišnje cijene obavezne minimalne javne usluge za kategoriju korisnika u koju je razvrstan i koja mora biti sadržana u Odluci JLS.

Potrebno je također dopuniti odredbe o obvezi davatelja javne usluge na način da na računu za javnu usluge mora navesti sve elemente temeljem kojih je izvršen obračun.

Odredbom članka 7. Uredbe o izmjenama i dopuna Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom dopunjuje se odredba članka 18. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, na način da se obvezuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da financira troškove sakupljanja reciklabilnog otpada čiji tokovi se sastoje pretežito od otpadne ambalaže, a koju je davatelj javne usluge preuzeo od korisnika usluge. Financiranje spomenutih troškova obavlja se temeljem ugovora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i davatelja javne usluge kojim se određuju uvjeti sakupljanja i predaje reciklabilnog komunalnog otpada. Spomenuta odredba Uredbe stupa na snagu 01.01.2020. godine i ista znatno utječe na troškove poslovanja davatelja usluge što se u konačnici odražava i na cijenu javne usluge.

Slijedom navedenog Općina Oprtalj je pristupila izradi nacrta prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada te je ista usvojena na Općinskom vijeću dana 18. prosinca 2019. godine.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Oprtalj

PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada

Dana 29. listopada 2018. godine  Općinski načelnik  donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Oprtalj je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općina Oprtalj, Matka Laginje 21, 52428 Oprtalj ili na e-mail: opcina@oprtalj.hr.

Obrazac za prijavu preuzmite dolje (Word dokument).

Obrazac prijave o nepropisno odbačenom otpadu

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Davatelj usluge dužan  je obračunati cijenu javne usluge na način kojim se osigurava primjena načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja usluge sukladno propisanim odredbama:

– Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13. i 73/17.)

– Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj 50/17.)

– Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Oprtalj (Službene novine Općine Oprtalj broj 2/18)

Cjenik

Suglasnost na cjenik

Nakon donošenja Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» broj 94/13) Vlada RH donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 01. studenoga 2017. godine te je od tog datuma započeo teći rok od tri mjeseca u kojem jedinice lokalne samouprave moraju donijeti nove akte.

Slijedom navedenoga svaka jedinica lokalne samouprave dužna je donijeti Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada za vlastito područje.

Kompletan tekst Odluke nalazi se u nastavku.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Oprtalj

Nakon donošenja Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» broj 94/13) Vlada RH donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 01. studenoga 2017. godine te od tog datuma započeo je teći rok od tri mjeseca u kojem jedinice lokalne samouprave moraju donijeti nove akte.

Slijedom navedenoga svaka jedinica lokalne samouprave dužna je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za vlastito područje.

Kompletan tekst Odluke nalazi se u nastavku.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Oprtalj

Zakon o zaštiti životinja

PROVEDBA KONTROLE MIKROČIPIRANJA PASA I OBAVEZA TRAJNE STERILIZACIJE

obavještavamo Vas da je na snazi novi Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17 dalje: Zakon) , kojim se propisuje odgovornost i obveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja, ali i inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe.

Ovaj Zakon pred vlasnike/skrbnike pasa stavlja obveze kojih se nužno pridržavati, s obzirom da su propisane i značajne kazne za nepoštivanje istih.

Obavijest – obveza mikročipiranja psa i obveza trajne sterilizacije

Evidencija komunalne infrastrukture

Državni ured za reviziju je obavio reviziju učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Istarske županije. Revizijom je obuhvaćena provedba aktivnosti iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave u vezi s vođenjem evidencija o komunalnoj infrastrukturi, normativnim uređenjem upravljanja komunalnom infrastrukturom, upravljanjem komunalnom infrastrukturom te obavljanjem nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom u 2019. i 2020. godini.

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u JLS na području Istarske županije – Općina Oprtalj – Portole

Odluka

Analiza upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Oprtalj-Portole

Proces upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Oprtalj-Portole

 

Komunalna infrastruktura Općine Oprtalj je slijedeća:

 1. nerazvrstane ceste
 2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
 3. javna parkirališta
 4. javne zelene površine
 5. građevine i uređaji javne namjene
 6. javna rasvjeta
 7. groblja i krematoriji
 8. građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza

Građevine i uređaji javne namjene

Građevine namjenjene djelatnosti javnog prijevoza

Groblja i krematoriji

Javna parkirališta

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet vozilima

Javne zelene površine

Nerazvrstane pristupne ceste

Javna rasvjeta

Odluka o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture

Go to Top