Općina • Comune di
OPRTALJ - PORTOLE
Službene stranice • Sito ufficiale

Uredovno vrijeme za stranke: UTO: 11.30 – 15.30 ČET: 8.00 – 12.00

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Oprtalj – Portole za 2023. godinu

Sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15. i 37/21.), na temelju Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Oprtalj – Portole („Službene novine Općine Oprtalj – Portole“ broj 14/21.), Odluke o raspisivanju javnog Natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Oprtalj – Portole za 2023. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa koje provode udruge (KLASA: 402-01/23-01/01, URBROJ: 2163-29-23-2) te članka 33. Statuta Općine Oprtalj – Portole („Službene novine“ broj 2/21.), Općinski načelnik Općine Oprtalj raspisuje javni

NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Oprtalj – Portole za 2023. godinu

U Proračunu Općine Oprtalj – Portole za 2023. godinu osigurat će se sredstva za potporu udrugama za provedbu programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje pridonose razvoju Općine Oprtalj – Portole.

Detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje.Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog Natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Oprtalj-Portole za 2023.godinu, odnosno do 09.ožujka 2023.

Opis programa

Izjava o ispunjenju svih obveza

Izvod iz matične knjige

Obrazac za financijsko izvještavanje

Obrazac za partnerstvo

Izjava o dvostrukom financiranju

Obrazac za opisno izvještavanje

Obrazac za ocjenu

Odluka o raspisivanju

Ogledni primjer ugovora

Popis priloga 2023

Pravilnik o financiranju

Tekst Natječaja

Upute za prijavitelje

Oglasna ploča

Akti načelnika

Go to Top