Općina • Comune di
OPRTALJ - PORTOLE
Službene stranice • Sito ufficiale

Uredovno vrijeme za stranke: UTO: 11.30 – 15.30 ČET: 8.00 – 12.00

Odluke

Odluke 2024

Odluke 2023

Odluke 2022

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Oprtalj – Portole-na snazi od 01.01.2023

28 siječnja, 2022|

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Oprtalj – Portole- 6 Maj

28 siječnja, 2022|

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Oprtalj – Portole

30 ožujka, 2022|

Odluka o etičkom kodeksu ponašanja nositelja političkih dužnosti

28 lipnja, 2022|

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

28 rujna, 2022|

Odluka o komunalnim djelatnostima

28 rujna, 2022|

Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik i opće uvjete obavljanja dimnjačarskih usluga

13 prosinca, 2022|

Odluke 2021

Odluka o produljenju važenja Strateškog plana razvoja Općine Oprtalj od 2016. do 2020. godine

26 veljače, 2021|

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Oprtalj

30 ožujka, 2021|

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Oprtalj – Portole

21 srpnja, 2021|

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oprtalj – Portole

22 srpnja, 2021|

Odluka o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće i drugih prava Općinskog načelnika Općine Oprtalj – Portole za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti

22 srpnja, 2021|

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara

22 srpnja, 2021|

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Oprtalj – Portole

22 srpnja, 2021|

Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara

22 srpnja, 2021|

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

22 srpnja, 2021|

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Oprtalj – Portole

11 studenoga, 2021|

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

26 studenoga, 2021|

Odluke 2020

Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Oprtalj

2 prosinca, 2020|

Odluka o prihvaćanju ponude Hrvatske pošte

30 prosinca, 2020|

Odluka o sufinanciranju i postupku sufinanciranja cijene jaslica u predškolskim ustanovama djece sa prebivalištem  na području Općine Oprtalj

30 prosinca, 2020|

Odluke 2019

Odluke 2018

Odluke 2015

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Oprtalj

12 studenoga, 2015|

Odluke 2014

Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama

23 prosinca, 2014|

Odluke 2013

Odluka o oslobađanju plaćanja spomeničke rente na području Općine Oprtalj

9 listopada, 2013|

Odluka o upravljanju grobljima na području Općine Oprtalj

9 listopada, 2013|

Odluke 2011

Odluka o jediničnom iznosu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

15 studenoga, 2011|

Odluka o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih voda Općine Oprtalj

27 prosinca, 2011|

Odluka o priključenju komunalne vode građevine za opskrbu pitkom vodom

27 prosinca, 2011|

Odluke 2005

Odluka o naknadi za novorođenčad

29 rujna, 2005|
Go to Top